Νέες Πιστοποιήσεις ΕΣΥΔ

Αναγνώριση σε όλον τον κόσμο

Η Πιστοποίηση των Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων των φυσικών προσώπων αποτελεί μια τάση που τείνει να καθιερωθεί στην Ελλάδα ενώ έχει ήδη καθιερωθεί στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς ως αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης. Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Νέες Πιστοποιήσεις ΕΣΥΔ

Η GlobalCert είναι Διαπιστευμένος φορέας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) και παρέχει πιστοποιήσεις σε 53 ειδικότητες σε 10 τομείς της αγοράς, καθιστώντας την ως έναν κορυφαίο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελλάδα.

Κατάλογος Πιστοποιήσεων Ε.ΣΥ.Δ. από την GlobalCert

Πληροφορική
  1. Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
  2. Επεξεργασία Κειμένου
  3. Υπολογιστικά Φύλλα
  4. Υπηρεσίες Διαδικτύου
  5. Βάσεις Δεδομένων
  6. Παρουσιάσεις

με τίτλο:

  • INTERMEDIATE (σε τουλάχιστον ένα γνωστικό αντικείμενο ή σε συνδυασμό γνωστικών αντικειμένων διαφορετικό από τα ακόλουθα)
  • INTERMEDIATE A (γνωστικά αντικείμενα 2,3,4),
  • INTERMEDIATE B (γνωστικά αντικείμενα 2,3,4,5 ή 2,3,4,6),
  • INTERMEDIATE C (γνωστικά αντικείμενα 1,2,3,4,5,6)

Τι είναι το Ε.ΣΥ.Δ.

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Για τη χορήγηση πιστοποιητικού διαπίστευσης, γίνεται επιτόπου αξιολόγηση του υποψήφιου φορέα από ομάδα αξιολογητών και ενδεχομένως εμπειρογνωμόνων, τα μέλη της οποίας διαθέτουν σε βάθος γνώση του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου, καθώς και εμπειρία στην αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Η διαπίστευσή της GlobalCert από το ΕΣΥΔ επιβεβαιώνει την Αξιοπιστία, την Αμεροληψία και το Κύρος της και επισφραγίζει τη Διεθνή αποδοχή των Πιστοποιητικών που διαθέτει. Η Διαπίστευση αυτή δίνει τη δυνατότητα στην GlobalCert να προσφέρει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο ολοκληρωμένες υπηρεσίες πιστοποίησης που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις της Δια Βίου Μάθησης.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης ΕΣΥΔ

Οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς διαπίστευσης έχουν συστήσει την "Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση" - "European co-operation for Accreditation" (ΕΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει τις δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο της ΕΑ συνάπτονται Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLAs) Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

European co-operation for Accreditation Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΑ (European co-operation for Accreditation) έχει προφανείς ευνοϊκές επιπτώσεις στην καταξίωση των διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. οργανισμών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, γενικότερα.

Άμεση συνέπεια αυτής της ένταξης είναι ότι οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από τον Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι. Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. Διεθνής αναγνώριση σε όλες τις χώρες τις ΕΕ, ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία, κοκ.

Πιστοποιημένη αναγνώριση προσόντων
σε όλον τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις πιστοποιήσεις ΕΣΥΔ της GlobalCert
επικοινωνήστε μαζί μας:
210 33 000 10