ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Διαχείριση Αποθήκης


Επαγγελματίας του οποίου η άσκηση των εργασιακών του καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της αποθήκης του εκάστοτε οικονομικού οργανισμού...

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας


Διεκπεραιώνει εργασίες, σχετικές με την εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού) στην οποία εργάζεται.

Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών – Διαλογέας


Αρμόδιος για την προετοιμασία, οργάνωση, ταξινόμηση, διαλογή και διευθέτηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων αγαθών, εμάτων και φακέλων προς αποστολή.