Εξωτερικός Πωλητής

Εξωτερικός Πωλητής

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Εξωτερικός Πωλητής αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του.

Είναι ο σημαντικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην επιχείρηση που εκπροσωπεί και στον πελάτη που «εξαντλεί» την στρατηγική διατήρησης, ανάπτυξης και μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων πωλήσεων που αναμένεται από αυτόν, ενώ παράλληλα αποτελεί τον ανατροφοδότη της επιχείρησης παρέχοντας πληροφορίες για την αγορά και τον ανταγωνισμό που καθιστούν την επιχείρηση περισσότερο ενημερωμένη και ανταγωνιστική.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Εμπόριο

Εμποροϋπάλληλος


Aναλαμβάνει nα διεκπεραιώσει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών...

Πωλητής Λιανικής


Ορίζεται ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου ο οποίος ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων πελατών και τη δημιουργία νέων...

Εξωτερικός Πωλητής


Αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του...

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου


Είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος που βασικά φροντίζει για την προώθηση, καλή τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, την εμφάνιση της βιτρίνας, την εμφάνιση του καταστήματος...

Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου


Ο επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου αναζητώντας σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας παραγωγής...

Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου


Αποτελεί στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται...

Υπεύθυνος Διαδικτυακών Πωλήσεων


Ονομάζεται ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται ως στέλεχος μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπορίο...

Ανακοινώσεις - Νέα