Εκπαιδευτής Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Εκπαιδευτής Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης.

Στον παραπάνω κύκλο εντάσσονται και επιμέρους αντικείμενα και δραστηριότητες, όπως η διαρκής ενημέρωση του εκπαιδευτή για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση ενηλίκων, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές και στελέχη φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων.

Από την άποψη της εμβέλειας ο καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλ. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Η ειδικότητα του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης είναι οριζόντια.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εκπαιδευτής Ενηλίκων Δια Βίου Μάθησης


Αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας...

Εκπαιδευτής Ενηλίκων στην Ανεύρεση Μαθησιακών Δυσκολιών


Αναφέρεται στη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ταυτόχρονα με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των συναφών ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων...