Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις ορίζεται ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Διοίκησης


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης (Υπάλληλος Γραφείου)


Η άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της διοίκησης (γραφεία) επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις


Εργαζόμενος που παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού.

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς


Φροντίζει να γίνονται έγκαιρα και σωστά οι αγορές των απαιτουμένων αγαθών, με κριτήριο την ποιότητα και την οικονομία.

Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων


Αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στις Ολυμπιακές Εκδηλώσεις.

Εκτιμητής ακίνητης περιουσίας


Είναι ο επιστήμονας (Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης) ο οποίος ειδικεύεται στη σύνταξη των τεχνοοικονομικών εκθέσεων εκτίμησης ακινήτου.

Στέλεχος Ίδρυσης Οργάνωσης και Διοίκησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεω


Πράττει τον καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου, τον Προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Σύμβουλος Εξωδικαστικού Μηχανισμού - Ρύθμισης Οφειλών για Επιχειρήσεις


Είναι ο συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.