Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων. είναι ο εργαζόμενος μιας επιχείρησης που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου του μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης, έτσι ώστε αφενός να τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία και αφετέρου να επιτυγχάνεται η περιβαλλοντική προστασία. Επίσης εκτελεί τεχνικές εργασίες προληπτικού χαρακτήρα όπως παραλαβή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση αποβλήτων, στοχεύοντας στον περιορισμό του όγκου τους, μέσω επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. υλικά συσκευασίας, συσσωρευτές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός οικοδομικά υλικά). Τέλος εκτελεί τεχνικές εργασίες διορθωτικού χαρακτήρα, δηλαδή εργασίες αντιμετώπισης και αποκατάστασης της ρύπανσης που τυχόν προκλήθηκε από τα παραγόμενα απόβλητα της επιχείρησης, με σκοπό την πλήρη απορρύπανση και εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Περιβάλλον

Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικών Καθαρισμών


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Διαχείριση Και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.

Λειτουργία Και Συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χυτα)


Εργαζόμενος που αναλαμβάνει να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Περιβαλλοντική Προστασία Και Ανακύκλωση Προϊόντων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.