ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Διοίκησης


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης (Υπάλληλος Γραφείου)


Η άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της διοίκησης (γραφεία) επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις


Εργαζόμενος που παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού.

Υπαλλήλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς


Φροντίζει να γίνονται έγκαιρα και σωστά οι αγορές των απαιτουμένων αγαθών, με κριτήριο την ποιότητα και την οικονομία.

Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων


Αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στις Ολυμπιακές Εκδηλώσεις.

Εκτιμητής ακίνητης περιουσίας


Είναι ο επιστήμονας (Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης) ο οποίος ειδικεύεται στη σύνταξη των τεχνοοικονομικών εκθέσεων εκτίμησης ακινήτου.

Στέλεχος Ίδρυσης Οργάνωσης και Διοίκησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεω


Πράττει τον καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου, τον Προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Σύμβουλος Εξωδικαστικού Μηχανισμού - Ρύθμισης Οφειλών για Επιχειρήσεις


Είναι ο συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.