ISO 14001

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ISO 14001

Η Περιβαλλοντική Συνείδηση είναι η ασπίδα του πλανήτη μας

Ο Άνθρωπος και το φυσικό περιβάλλον είναι δύο έννοιες που εξαρτώνται άμεσα η μία από την άλλη. Το περιβάλλον είναι το «σπίτι» όλων μας, και μας προσφέρει πολύτιμα αγαθά σε βιολογικό, ψυχικό, πρακτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πνευματικό, ηθικό, πολιτισμικό και καλλιτεχνικό επίπεδο.

Η προστασία του περιβάλλοντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της υγείας αλλά και της ίδιας της ζωής του ανθρώπου.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη σύγχρονη εποχή έχουν αποκτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Η επένδυση λοιπόν, στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης καθίσταται υψίστης σημασίας για τη διαμόρφωση μιας μόνιμης έμπρακτης οικολογικής συμπεριφοράς.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Περιβαλλοντική διαχείριση είναι η διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης οι οποίες έχουν ή θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό, καθώς είναι δυνατό να συνδέεται τόσο με την εξόρυξη πρώτων υλών για τις παραγωγικές διαδικασίες μιας επιχείρησης όσο και με τον τελικό χώρο απόθεσης του προϊόντος στο τέλος της ζωής του. Η εφαρμογή και υιοθέτηση ενός προτύπου μπορεί να βοηθήσει έναν οργανισμό να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές του ευθύνες και να αποτιμήσει την περιβαλλοντική του επίδοση.

Τι είναι το ISO 14001;

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων οδήγησε στη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ένα σύνολο δηλαδή, από ενέργειες που θα οδηγήσουν μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό στην υιοθέτηση περιβαλλοντικής πολιτικής και στην εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος.

Το ISO 14001: 2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που ένας οργανισμός ή επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει ώστε να βελτιώσει την περιβαλλοντική του απόδοση. Η εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 14001 θα δώσει στην επιχείρησή σας τη δυνατότητα να καθορίσει την περιβαλλοντική της πολιτική, τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της, λαμβάνοντας υπόψη τις νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Με το πρότυπο αυτό η επιχείρησή σας θα διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές της ευθύνες με συστηματικό τρόπο και θα συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Σχήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS, EU Eco- Management and Audit Scheme).

Το ISO 14001: 2015 βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο παρέχει αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο ή τη φύση του, που θέλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων, να μειώσει τα απόβλητα το κόστος.

Αυτό περιλαμβάνει εταιρείες υψηλού και χαμηλού κινδύνου, βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας, οργανισμούς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, μεταξυ αυτών τοπικές κυβερνήσεις,κατασκευαστές προϊόντων/ εξοπλισμού και τους προμηθευτές τους κ.α.

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οργανισμούς σε οποιαδήποτε χώρα.

Ποια είναι τα οφέλη σας επιλέγοντας τη GlobalCert;

Κάθε συνεργάτης μας είναι μοναδικός και πολύτιμος. Στόχος μας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής οικογένειας της GlobalCert, αποκτώντας όλα τα οφέλη μίας δυνατής ομάδας που απαρτίζεται από έμπειρους και αξιόπιστους επαγγελματίες-ανθρώπους.

Η συνεχής υποστήριξη των συνεργατών μας σε όλα τα επίπεδα έχει ως στόχο να βελτιώσετε και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας με σκοπό να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια.

Η έμπειρη ομάδα συμβούλων της GlobalCert με συνέπεια, σεβασμό και αμεροληψία θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στην απόκτηση ενός Διεθνώς Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού ISO 14001 ώστε να επιτύχετε:

 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα καθώς μεγάλοι πελάτες και προμηθευτές απαιτούν την πιστοποίηση ISO 14001: 2015 αφού την έχουν και οι ίδιοι
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς για διεθνή έργα
 • Βελτίωση της φήμης της επιχείρησής σας
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των εργαζομένων
 • Κέρδος από τη βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών της επιχείρησής σας
 • Μείωση της άσκοπης κατανάλωσης των διαθέσιμων πόρων και των πρώτων υλών και ενέργειας
 • Μείωση του όγκου των απορριμμάτων και του κόστους διάθεσης
 • Χρήση ανακτήσιμων πόρων
 • Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων

Το περιβάλλον και η προστασία του είναι ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα συζήτησης που απασχολούν την ανθρωπότητα. Η μεγάλη πρόκληση είναι να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ποιότητας ζωής προστατεύοντας παράλληλα τη φύση που μας παρέχει τους πόρους για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη.

Το ISO 14001:2015 μέσα από ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δημιουργεί περιβαλλοντική συνείδηση και προάγει το σεβασμό στο «σπίτι» όλων μας∙ το περιβάλλον.

Η απόκτηση πιστοποίησης ISO 14001:2015 είναι απαραίτητη και δημιουργεί ένα φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ για την επιχείρησή σας καθώς και απόδειξη ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται και πληροί τα διεθνή πρότυπα.

Είναι μια σίγουρη επένδυση με μόνο ευεργετικά αποτελέσματα.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;