Πολιτική για τη Ποιότητα και την Αμεροληψία

Η Πολιτική για την ποιότητα της GlobalCert είναι η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίες θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών. Η αξιοπιστία αυτή εξασφαλίζεται με την διαρκή συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων που τίθενται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015, και τα λοιπά κανονιστικά έγγραφα που θέτει το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), όπως εκάστοτε βρίσκονται όλα τα ανωτέρω σε ισχύ.

Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της εικόνας, της ποιότητας και του εύρους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική για τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και ενδιαφερομένων μερών περιλαμβάνει:

  • Συμμόρφωση με τα τυποποιητικά, κανονιστικά έγγραφα, την ισχύουσα νομοθεσία και τις ρυθμιστικές διατάξεις,
  • Ακριβή τήρηση και υλοποίηση των όρων των συμβάσεων,
  • Τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών του Συστήματος Ποιότητας του Φορέα,
  • Διαρκή Βελτίωση,
  • Εξασφάλιση πόρων για τη διενέργεια των πιστοποιήσεων,
  • Χρήση έγκυρων, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων,
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στις διεργασίες της επιθεώρησης, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης κατάρτισης,
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του συνόλου του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών,
  • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και των ενστάσεων.

Πολιτική της GlobalCert δεν είναι μόνο το να δείχνει ότι είναι αμερόληπτος ως προς τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργεί, αλλά αυτό να γίνεται αντιληπτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να παραδίδει πιστοποιήσεις που παρέχουν εμπιστοσύνη. Για αυτό το λόγο διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό, εσωτερικό και εξωτερικό, είναι ενήμερο της ανάγκης για αμεροληψία. Για να αποκτήσει και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι απαραίτητο οι αποφάσεις της GlobalCert να βασίζονται σε αντικειμενικές αποδείξεις της συμμόρφωσης (ή της μη συμμόρφωσης) που λαμβάνονται, και ότι οι αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα ή άλλα μέρη.

Η GlobalCert είναι υπεύθυνη για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να εκθέσουν την αμεροληψία. Ο τρόπος που έχει επιλέξει η GlobalCert για την εκπλήρωση της απαίτησης για διαβούλευση και τη διασφάλιση της αμεροληψίας είναι η ενεργοποίηση μιας επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία ονομάζεται Επιτροπή Αμεροληψίας.

Χριστίνα Τσατσαμπά

Πρόεδρος

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;