Διαπίστευση

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 17021-1:2015

Διαπίστευση

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) δεν πιστοποιεί τους ίδιους τους οργανισμούς. Υπάρχουν όμως οργανισμοί πιστοποίησης, όπως ο Ε.ΣΥ.Δ ο οποίος έχει ορισθεί ως o Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας (κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης), οι οποίοι ελέγχουν τους οργανισμούς - Φορείς Πιστοποίησης και τους διαπιστεύουν ώστε να είναι ικανοί να εκδίδουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης ISO.

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 17021-1:2015 αφορά σε αρχές και απαιτήσεις σχετικές με την επάρκεια, τη συνέπεια και την αμεροληψία των φορέων πιστοποίησης που παρέχουν επιθεωρήσεις και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης.

Το ISO/IEC 17021-1:2015 αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη να υπάρχει Πρότυπο που θα διευκολύνει την αναγνώριση φορέων που πραγματοποιούν αξιολογήσεις συμμόρφωσης όπως η GlobalCert, καθώς και την αναγνώριση και αποδοχή των πιστοποιήσεών τους σε Εθνική και Διεθνή βάση.

Η GlobalCert είναι Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ISO/IEC 17021-1:2015 για την πραγματοποίηση τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Τα πιστοποιητικά που χορηγεί είναι αποδεκτά και αναγνωρίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι συνεργαζόμενοι πιστοποιημένοι επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες μας επιλέγονται με αυστηρά καθορισμένα κριτήρια και διαδικασίες. Διαθέτουν σε βάθος γνώσεις του αντίστοιχου τεχνικού αντικειμένου καθώς και μεγάλη εμπειρία ώστε να διασφαλίζεται για κάθε συνεργάτη μας η άρτια και άριστη διεξαγωγή της αξιολόγησης και των ελέγχων.

Στην GlobalCert δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμεροληψία, τη συνέπεια, την ακεραιότητα και την εχεμύθεια των επιθεωρητών και των εμπειρογνωμόνων με τους οποίους συνεργάζεται ώστε κάθε συνεργάτης μας να νιώθει ασφάλεια και να απολαμβάνει τα μέγιστα από τις υπηρεσίες μας.

Πιστοποιήσεις Συστημάτων ISO

Online Σεμινάρια

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;