Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Βασικές Γνώσεις Τεχνικές Δεξιότητες)

Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Βασικές Γνώσεις Τεχνικές Δεξιότητες)

Περιγραφή Επαγγέλματος

Σύμβουλος Ελέγχου Ηλ. εξοπλισμού (Βασικές Τεχνικές Δεξιότητες σε τομείς ειδικοτήτων, Επιλογή Εξοπλισμού, Εγκατάσταση, Συντήρηση Εξοπλισμού, Λειτουργία και Έλεγχος, Καταγραφή Λειτουργιών, Επιθεώρηση Προϊόντων, Αξιολόγηση Συστημάτων, Έλεγχος-Δοκιμή, Επισκευή, Επιστημονικές Δεξιότητες, Προσανατολισμός στην Παροχή Υπηρεσιών). Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εισδοχή τους στις περισσότερες ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων προσδίδουν ενδιαφέρον στη μελέτη των επαγγελματικών προοπτικών που προσφέρουν στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον η εκπαίδευση και η μετέπειτα ενασχόληση με ένα επάγγελμα που υπόσχεται ευοίωνη σταδιοδρομία αποτελεί σήμερα μία από τις κυριότερες προτεραιότητες των νέων.

Μια άλλη διαπίστωση που προκύπτει από την απλή παρατήρηση των σύγχρονων εφαρμογών ΤΠΕ είναι ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και οι τεχνολογίες (τηλ)επικοινωνιών έχουν πλέον συγκλίνει και συνυπάρχουν σχεδόν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία. Επιπλέον, οι ΤΠΕ «διεισδύουν» ολοένα και περισσότερο στη ζωή των ανθρώπων, τουλάχιστον όσον αφορά τις ανεπτυγμένες χώρες. Υπολογιστικές συσκευές, συχνά με δυνατότητες σύνδεσης σε τοπικά δίκτυα ή ακόμη και στο Διαδίκτυο, ενσωματώνονται στις οικιακές συσκευές, στα σύγχρονα «έξυπνα σπίτια» (smart homes) και στις υποδομές των «έξυπνων πόλεων» (smart cities). Πλέον, ελάχιστες παραγωγικές εργασίες γίνονται χωρίς τη συμβολή των ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ επεκτείνουν την παρουσία τους πέρα από τη βιομηχανική παραγωγή και την υποστήριξη της διοίκησης των επιχειρήσεων στους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής, όπως για παράδειγμα η αγροτική παραγωγή, των μεταφορών, των υπηρεσιών υγείας κ.λπ.

Ο Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες που έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις, μέσα από τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα λάβει από την συγκεκριμένη πιστοποίηση.

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Πληροφορική & Επικοινωνίες

Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού


Ο εργαζόμενος στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, ο οποίος εργάζεται ως τεχνικός πληροφορικής, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, την εγκατάσταση...

Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής


Ονομάζεται το εξειδικευμένο στέλεχος της πληροφορικής που εργάζεται στον Ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα, ο οποίος ασχολείται με την προστασία των υπολογιστών...

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών


Τεχνικός πληροφορικής που αναλαμβάνει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί εφαρμογές λογισμικού (application software), με έμφαση στη διαδικτυακή τεχνολογία (internet)...

Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων


Ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται ως τεχνικός πληροφορικής, αναλαμβάνοντας να σχεδιάζει και να υλοποιεί βάσεις δεδομένων...

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων


Εργαζόμενος στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ο οποίος υλοποιεί λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής...

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες


Αποκτά βασικές γνώσεις πληροφορικής και προστατεύει την ψηφιακή του ταυτότητα από τυχόν απάτες μέσω διαδικτύου.

Ειδικός Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών (π.χ HTML, CSS, JavaScript)


Aναλαμβάνει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί εφαρμογές λογισμικού (application software), με έμφαση στη διαδικτυακή τεχνολογία.

Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων


Εργάζεται στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής ο οποίος υλοποιεί λύσεις Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής.

E-commerce Hospitality Sales-Marketing


Απασχολείται σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.

Ειδικός στη Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών


Απόκτηση βασικών γνώσεων πληροφορικής με έμφαση στην Ψηφιακή Μάθηση, τον Ψηφιακός Αλφαβητισμό, την Ψηφιακή Συνεργασία, τις Δεξιότητες Online Εργαζόμενου κλπ.

Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού (Βασικές Γνώσεις Προγραμματισμού)


Απόκτηση βασικών Γνώσεων Προγραμματισμού, Υπολογιστική και Αλγοριθμική Σκέψη, Εισαγωγή στο Computational Thinking και Αλγορίθμους, Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική, Testing, Εντοπισμός Προβλήματος.

Υπεύθυνος ψηφιακών συστημάτων


Aπόκτηση των απαραίτητων γνώσεων προκειμένου να μεταδίδουν τεχνική γνώση σε μη ειδικούς και ιδιαιτέρως σε θέματα σχετικά με ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.

Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Βασικές Γνώσεις Τεχνικές Δεξιότητες)


Aπόκτηση βασικών Τεχνικών Δεξιοτήτων σε τομείς ειδικοτήτων, Επιλογή Εξοπλισμού, Εγκατάσταση, Συντήρηση Εξοπλισμού, Λειτουργία και Έλεγχος κ.ά.

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;