Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Οι βασικές δραστηριότητες του επαγγελματία αυτής της ειδικότητας είναι οι εξής:

  • - Συνεργάζεται με λοιπά μέλη της ομάδας εργασίας και την ιεραρχία του Τμήματος, για την εκτέλεση της καθημερινής τακτικής &/ή έκτακτης εργασίας και συγκεντρώνει στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης
  • - Επιθεωρεί, ελέγχει & αξιολογεί υλικούς πόρους προς τις διαθέσιμες προδιαγραφές, και εξασφαλίζει την επάρκεια και καταλληλότητα των εργαλείων, αναλωσίμων, μέσων ατομικής προστασίας & υγιεινής, συντάσσει παραγγελίες τέτοιου εξοπλισμού και παρακολουθεί ο ίδιος την εξέλιξη αυτών
  • - Προτείνει τεχνικές λύσεις σε θέματα αυτοματισμού με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων Ασφαλείας & Υγιεινής
  • - Αναγνωρίζει, μετρά, ελέγχει & ρυθμίζει μέρη ή ολόκληρες μηχανές σχετικά με Φ/Χ διεργασίες /διαδικασίες παραγωγής, διαπιστώνει μεθοδολογικά δυσλειτουργίες και παίρνει ή προτείνει τα ενδεικνυόμενα για την εξάλειψη αυτών μέτρα, αποκαθιστά τις βλάβες και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσαρμογές των συντελεστών δυναμικής συμπεριφοράς και αλγορίθμων &/ή αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών του πελάτη και εφαρμόζει, συγκεκριμένες, δεδομένες, προδιαγραφές, κανονισμούς &/ή εντολές εργασίας, για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας
  • - Ταυτοποιεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις & κυκλώματα, τα χρησιμοποιεί χωρίς λάθη, αναλύει το σύνολο των βλαβών στις οποίες επεμβαίνει, απεικονίζει τις σχετικές διαδικασίες και εξασφαλίζει αποκατάσταση λειτουργίας, συντήρηση, &/ή εγκατάσταση συσκευών οργάνων, βαθμονομεί τα παραπάνω όργανα και ελέγχει προγράμματα βιομηχανικών PLC

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Ηλεκτρολογικά & Αυτοματισμός

Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings


Ελέγχει τις μελέτες, κατασκευές και προγραμματίζει έξυπνα κτήρια αλλά και συμβατικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Ειδικός mobile επιχειρησιακών εφαρμογών


Τεχνικός πληροφορικής ο οποίος αναλαμβάνει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να υλοποιεί κινητές εφαρμογές λογισμικού (application software)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ρομποτικής / Χειριστής Ρομποτικών συστημάτων


Εξασφαλίζει τη λειτουργία πληροφορικών συστημάτων και μεριμνά για τη συντήρησή τους, καθιστώντας έτσι δυνατή την πλήρη αξιοποίηση τους.

Ειδικός Έξυπνων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων


Γνωρίζουν τι σημαίνει έξυπνη ηλεκτρική εγκατάσταση, τις διαφορές μεταξύ συμβατικών και έξυπνων εγκαταστάσεων μέσω ανοιχτής και κλειστής τεχνικής.

Τεχνικός – Συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου


Εργάζονται κάτω από την επίβλεψη / καθοδήγηση του Προϊσταμένου Μηχανικού του Τμήματος / Υπηρεσίας κλπ.

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων


Εκτελεί την καθημερινή τακτική &/ή έκτακτη εργασία και συγκεντρώνει στοιχεία, συντάσσει αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης &/ή εγκατάστασης

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;