Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Στέλεχος πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων

Στέλεχος πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Το Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων αποτελεί στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των προϊόντων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται. Είναι το στέλεχος το οποίο:

  • - αναζητά τον υποψήφιο πελάτη, τον επισκέπτεται στο χώρο του και τον "διεκδικεί" παρουσιάζοντας την ελκυστική του προσφορά
  • - προωθεί τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά για λογαριασμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
  • - επιλύει συνεχώς προβλήματα και ταυτόχρονα συμβουλεύει τον πελάτη του, κατευθύνοντάς τον στη σωστή επιλογή
  • - φροντίζει τη διατήρηση και διάχυση της φήμης του προϊόντος του καθώς και την μετεξέλιξη της μάρκας του σε σύμβολο, που ξεφεύγει από τη λειτουργική της αποστολή και συνταυτίζεται με τις αξίες και την προσωπικότητα των υποψηφίων πελατών
  • - Συμβάλει στην ενδυνάμωση των τμημάτων της επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ, η παραγωγή, οι προμήθειες, τα logistics κ.λπ. για τα άτομα που κινούνται και εργάζονται στο «εσωτερικό» περιβάλλον της επιχείρησης
  • - Συμβάλει στην ενδυνάμωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και εισπράξεων – πιστωτικού ελέγχου για θέματα που αφορούν τις συναλλαγές της επιχείρησης (π.χ. φερεγγυότητα πελατών, συνεργατών, προμηθευτών) και την τήρηση των καλών οικονομικών αποτελεσμάτων (αξιοποιώντας τις προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες κ.λπ.)

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Εμπόριο

Εμποροϋπάλληλος


Aναλαμβάνει nα διεκπεραιώσει, στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών...

Πωλητής Λιανικής


Ορίζεται ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος λιανικού εμπορίου ο οποίος ασχολείται με την πώληση των προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων πελατών και τη δημιουργία νέων...

Εξωτερικός Πωλητής


Αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος με απόλυτο στόχο τη σωστή και ολοκληρωμένη πώληση του...

Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου


Είναι ο υπάλληλος εμπορικού καταστήματος που βασικά φροντίζει για την προώθηση, καλή τοποθέτηση του προϊόντος στο ράφι, την εμφάνιση της βιτρίνας, την εμφάνιση του καταστήματος...

Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου


Ο επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου αναζητώντας σε όλο το φάσμα της παγκόσμιας παραγωγής...

Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου


Αποτελεί στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο αυτές δραστηριοποιούνται...

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων e-commerce


Ονομάζεται ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται ως στέλεχος μίας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπορίο...

Στέλεχος υποστήριξης marketing ελαιοκομικών προϊόντων


Απασχολείται σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.

Στέλεχος εξαγωγικού διεθνούς εμπορίου ελαιοκομικών προϊόντων


Αποτελεί στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων.

Στέλεχος πωλήσεων ελαιοκομικών προϊόντων


Αποτελεί του τμήματος πωλήσεων και παράγοντα ζωτικής σημασίας προώθησης των προϊόντων.

Επαγγελματίας διαδικτυακού marketing οινοποιητικών προϊόντων


Ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στον τομέα των Οινοποιητικών Προϊόντων.

Στέλεχος εξαγωγικού διεθνούς εμπορίου οινοποιητικών προϊόντων


Εξειδικευμένο πωλητής, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για την προσέγγιση, πώληση και εξυπηρέτηση πελατών σε χώρες του εξωτερικού.

Στέλεχος πωλήσεων οινοποιητικών προϊόντων


Αναλαμβάνει το ρόλο της προώθησης και να επιχειρηματολογήσει αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα–οφέλη του προϊόντος.

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης σε μονάδες επεξεργασίας κρέατος


Ο επαγγελματίας του οποίου η άσκηση των εργασιακών του καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της αποθήκης του εκάστοτε οικονομικού οργανισμού.

Εξωτερικός Πωλητής μονάδων Επεξεργασίας Κρέατος


Προωθεί τις πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά για λογαριασμό επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα

Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/ Social Media


Εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στέλεχος digital marketing


Παρακολουθούν πράγματα όπως τον αριθμό των views στα ψηφιακά μέσα, τη συχνότητα και τη διάρκεια τους, τις μετατροπές σε πωλήσεις.

Υπάλληλος επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου


Είναι αυτός που γνωρίζει τις καλλιεργητικές τεχνικές της ελιάς και τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;