Esol Banner

Greece 2.0

Η δράση «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος

Ο Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στις Ολυμπιακές Εκδηλώσεις, το σχεδιασμό και την υλοποίηση, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση των δρώμενων.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων.

Ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό συμμόρφωσης μετά από επιτυχημένη εξέταση.

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια.

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας αποκτά :

  • - Απόδειξη των επαγγελματικών του προσόντων
  • - Επαγγελματική ταυτότητα, Εφόδιο εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο
  • - Αυτοπεποίθηση

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι:

Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).


ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Διοίκησης


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης (Υπάλληλος Γραφείου)


Η άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων πραγματοποιείται στους χώρους της διοίκησης (γραφεία) επιχειρήσεων ή οργανισμών.

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις


Εργαζόμενος που παρέχει υποστηρικτική διοικητική εργασία στο διοικητικό τομέα τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού.

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης σε Επιχειρήσεις Νέων Τεχνολογιών


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη υποστήριξη μιας επιχείρησης...

Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς


Φροντίζει να γίνονται έγκαιρα και σωστά οι αγορές των απαιτουμένων αγαθών, με κριτήριο την ποιότητα και την οικονομία.

Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων


Αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στις Ολυμπιακές Εκδηλώσεις.

Εκτιμητής ακίνητης περιουσίας


Είναι ο επιστήμονας (Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης) ο οποίος ειδικεύεται στη σύνταξη των τεχνοοικονομικών εκθέσεων εκτίμησης ακινήτου.

Στέλεχος Ίδρυσης Οργάνωσης και Διοίκησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεω


Πράττει τον καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου, τον Προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Σύμβουλος Εξωδικαστικού Μηχανισμού - Ρύθμισης Οφειλών για Επιχειρήσεις


Είναι ο συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών και απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.

Στέλεχος Οργάνωσης και λειτουργίας Δημοσιων Υπηρεσιών Οργανισμών & Επιχειρήσεων


Eίναι το άτομο που είναι ενημερωμένο σχετικά με τις βασικές αρχές της Οικονομικής Επιστήμης που είναι απαραίτητο να έχει κάποιος/α που ασχολείται με δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών πληροφοριακών και διασυνοριακών διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου


Εξειδικευμένο άτομο που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη υποστήριξη της λειτουργίας μιας επιχείρησης Διεθνούς Εμπορίου

Στέλεχος Βελτίωσης Παρεχόμενων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης


Διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη υποστήριξη της Βελτίωσης Υπηρεσιών και Απόδοσης στη Δημόσια Διοίκηση

Χειριστής Ψηφιακών Δεξιοτήτων Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στον Χώρο Εργασίας (Social Media)


Ο εργαζόμενος στον κλάδο Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, ο οποίος εργάζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας


Απευθύνεται όποιον επιθυμεί να επικοινωνεί με επιτυχία σε καθημερινές καταστάσεις στον επαγγελματικό χώρο.

Οργανωσιακή κουλτούρα και διαχείριση χρόνου


Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να δύνανται να εκτελούν επιτυχώς τις εργασίες της διερεύνησης, καθώς και της εφαρμογής αρχών και τεχνικών διαχείρισης του χρόνου (time management).

Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων - Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πελατών — Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων


Συμμετέχει σε έρευνες μάρκετινγκ, στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέων προϊόντων, υπηρεσιών / τουριστικών υπηρεσιών κ.ά.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα,Τεχνικές και εργαλεία αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων


Εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε επιχειρήσεις και εταιρείες που αναλαμβάνουν ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ κλπ.

Στέλεχος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων e-commerce hospitality sales-marketing


Απασχολείται σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα.

Ανακοινώσεις - Νέα

x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;