ΕΣΥΔ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Περιβάλλον

Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων Βιολογικών Καθαρισμών


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.

Διαχείριση Και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων - Απορριμμάτων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.

Λειτουργία Και Συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χυτα)


Εργαζόμενος που αναλαμβάνει να εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας και συντήρησης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Περιβαλλοντική Προστασία Και Ανακύκλωση Προϊόντων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων


Εργαζόμενος που εκτελεί τεχνικές εργασίες λειτουργίας, συντήρησης, επιτήρησης και ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού.